VELBESØGT GENERALFORSAMLING I MHF

Tekst: Poul Erik Jørgensen

34 medlemmer af MHF deltog i den årlige generalforsamling torsdag den 7. februar 2013 på Egernsund Skole. Blandt medlemmerne var forfatter og skibsfotograf Bent Mikkelsen, Ringkøbing, som efter generalforsamlingen skulle vise fotos fra sin store samling.

Formanden, Herluf Sørensen, bød som vanligt forsamlingen velkommen, og på bestyrelsens vegne blev Bent Mikkelsen igen foreslået som dirigent. Bent Mikkelsen modtog hvervet og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Inden formanden gennemgik bestyrelsens arbejde i det forløbne år blev tidligere medlem, Sven Küre Thorngreen, der døde den 18. februar 2012, mindet ved at alle rejste sig op og holdt et øjebliks stilhed.

Det er lykkedes MHF at skaffe nogle meget interessante foredragsholdere i 2012. Disse har været meget engagerede i deres foredrag, hvilket samtidigt har resulteret i velbesøgte arrangementer. Alle foredrag er omtalt i MHF-Bladet i løbet af året. Det er ligeledes rart, at også medlemmer udenfor bestyrelsen er kommet med indlæg til vort blad.

Glædeligt er det også, at medlemstallet er steget flot i løbet af året, og det i sig selv er en god løn for bestyrelsen. Vi skal passe godt på pengekassen, som vi er sat til at varetage på medlemmernes vegne. Herluf Sørensen gennemgik herefter minutiøst de møder og selvbetalte udflugter, som der er foretaget i 2012. Da beretningen var aflagt, spurgte dirigenten, om der var bemærkninger til beretningen. Det var der ikke, og beretningen blev taget til efterretning.

Bent Mikkelsen gav herefter ordet til MHF`s kasserer, Nic. Johannsen, som gennemgik regnskabet, som på forhånd var godkendt af revisorerne. Der blev stillet et par spørgsmål som blev besvaret, og regnskabet blev herefter godkendt.

Næste punkt var ”indkomne forslag”. Der var forslag fra bestyrelsen om en lille ændring i vedtægterne paragraf 3, således at også suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne, - dog uden stemmeret. Dette blev også vedtaget.

Så blev det tid til valg af bestyrelsesmedlemmer, og Helge Lieberg, Nic. Johannsen og Poul Erik Jørgensen var alle på valg. De blev alle genvalgt med akklamation. De genvalgte medlemmer takkede medlemmerne for valget.

Sidste punkt på dagsordenen var ”eventuelt”, og Jørgen Brodersen henviste til kommende Tall Ship -arrangement i Aarhus.

Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav herefter generalforsamlingen til formanden.

Efter en kaffepause indledte Bent Mikkelsen sit fotoforedrag med at vise 159 fotos primært fra Aarhus. Alle fotos var lavet i 1973 og viste danske coastere og enkelte lokale stenfiskerfartøjer. Aarhus Havn var dengang en stor havn for den type skibe, som oftest kom med foderstoffer og brændsel m.m. Der var ligeledes flere fotos fra Aarhus Værft. Som altid kunne Bent Mikkelsen fortælle om skibenes historie og videre skæbne. Der blev udtrykt stor interesse for at gentage den slags fotoforedrag i fremtiden, og Bent Mikkelsen lovede at følge dette op, ligesom MHF`s sekretær Lars Staal også på sigt vil lave flere fotoforedrag i samme genre.

Det blev igen en interessant aften og en god generalforsamling, og Herluf Sørensen takkede Bent Mikkelsen for en fin indsats samt tak til alle fremmødte.